JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom 1 (jednog) izvršioca na radno mesto pod nazivom „radnik obezbeđenja bez oružja/čuvar – broj 3“ do povratka zaposlenog sa privremene sprečenosti za rad

JAVNI OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom 1 (jednog) izvršioca na radno mesto pod nazivom „radnik obezbeđenja bez oružja/čuvar – broj 3“ do povratka zaposlenog sa privremene sprečenosti za rad

 

Број: 1078/2

Датум: 18.06.2024.

 

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл.РС“ бр.96/19 и 56/2020 – Анекс I) и Одлуке о расписивању конкурса број 1078 од 18.06.2024.године, ВД директора Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, расписује

 

ЈАВНИ ОГЛАС

 за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом

1 (једног) извршиоца на радно место под називом   

„радник обезбеђења без оружја/чувар – број 3“  

до повратка запосленог са привремене спречености за рад

I

Оглашава се пријем у радни однос на одређено време 1 (једног) извршиоца до повратка запосленог са привремене спречености за рад, са пуним радним временом за радно место:

„радник обезбеђења без оружја/чувар – број 3“, са описом послова предвиђеним Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица;

II

Услови за заснивање радног односа су:

– средња стручна спрема;

– возачка дозвола Б категорије.

 

III

Заинтересовани кандидати подносе следећа документа:

– оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој стручној спреми;

– очитани подаци из личне карте или фотокопија личне карте;

– фотокопија возачке дозволе Б категорије;

– кратка биографија са адресом и контакт телефоном.

 

IV

Кандидати који испуњавају услове конкурса биће позвани на разговор ради пружања додатних информација и провере знања уколико је то важно за доношење одлуке о пријему.

V

Оглас објавити на огласној табли и интернет страници Националне службе за запошљавање и интернет страници Министарства здравља и установе.

Конкурс траје 8 дана од дана објаве код Националне службе за запошљавање.

Пријаве се могу послати поштом на адресу Специјална болница за рехабилитацију Ивањица, 13. септембар бр. 78 или доставити лично у Специјалној болница за рехабилитацију Ивањица на исту адресу, у периоду од 7.00 до 15.00 часова.

Непотпуне пријаве неће се разматрати.

VI

Oбавештење о избору кандидата биће достављено свим кандидатима.

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.

Кандидати који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документације.

Контакт телефон: 032/661-305.

ВД директора

др Рашко Пантовић

                                                                                                ________________

Još vesti: