ЈАВНИ ОГЛАС за пријем спремачице у радни однос на одређено време у трајању од 1 месеца

  Број: 511/2 Датум: 25.03.2024.године На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл.РС“ бр.96/19, Анекс I бр.58/20) и Одлуке о расписивању конкурса бр.511 од 25.03.2024.године, ВД директора Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, расписује ЈАВНИ ОГЛАС      за пријем спремачице […]

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на радно место под називом помоћни радник у кухињи

  Број: 510/2 Датум:25.03.2024.     На основу члана 24. Закона о раду („Сл.гл.РС“ бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – Одлука РС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл.РС“ бр.96/19, 58/20 – Анекс […]