ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос 2 (два) извршиоца на радно место под називом виши физиотерапеут на одређено време у трајању од 2 месеца

  Број:466 Датум:20.03.2024.     На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл.РС“бр.96/19, 58/20 – Анекс I) и Одлуке о расписивању конкурса бр.465 од 20.03.2024.године за пријем у радни однос на одређено време на радно место под називом виши […]

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос 1 (једног) извршиоца на радно место под називом виши физиотерапеут на одређено време у трајању од 6 месеци

  Број:472 Датум:20.03.2024.     На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл.РС“бр.96/19, 58/20 – Анекс I) и Одлуке о расписивању конкурса бр.471 од 20.03.2024.године, ВД директора Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица, расписује   ЈАВНИ ОГЛАС            за пријем […]

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на радно место под називом помоћни радник у кухињи

  Број: 469 Датум:20.03.2024.     На основу члана 24. Закона о раду („Сл.гл.РС“ бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – Одлука РС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл.РС“ бр.96/19, 58/20 – Анекс […]