ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос 1 (једног) извршиоца на радно место под називом виши физиотерапеут на одређено време у трајању од 1 месеца

  Број:219/2 Датум:19.02.2024.     На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл.РС“бр.96/19, 58/20 – Анекс I) и Одлуке о расписивању конкурса бр.219 од 19.02.2024.године за пријем у радни однос на одређено време 1 (једног) извршиоца на радно место […]

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на одређено време на радно место под називом помоћни радник у кухињи

  Број: 220/2 Датум:19.02.2024.     На основу члана 24. Закона о раду („Сл.гл.РС“ бр.24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – Одлука РС, 113/17 и 95/18 – аутентично тумачење), члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе („Сл.гл.РС“ бр.96/19, 58/20 – Анекс […]